Održan Okrugli sto na temu “Izazovi porodice u savremenom svijetu”

 

SAOPŠTENJA SA OKRUGLOG STOLA

„IZAZOVI PORODICE U SAVREMENOM SVIJETU“

  1. Porodica, koja podrazumijeva brak muškarca i žene, predstavlja osnovnu ćeliju društva i neponovljivi ambijent gdje se formira ličnost, odnosno ambijent u kojem dijete izrasta u čovjeka.
  2. Porodica, koja je u biblijskom jeziku nazvana mala crkva, danas je ugrožena pod pritiskom savremenih izazova sa Zapada i iz zapadne kulture gdje se na porodicu i na brak ne gleda na tradicionalan način.
  3. Brojna su iskušenja sa kojima se savremena porodica suočava, izraženi su problemi zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod djece, narušeno je metalno zdravlje djece, zatim je izraženo vršnjačko nasilje, kao i nasilje u porodici.
  4. Ako znamo da je porodica jedno od remek djela prirode, sistemski pristup svih odgovornih u jednom društvu na jačanju zdrave porodice i svih njenih članova čini se prioritetnim.
  5. Stručne službe – profesionalci se moraju edukovati na način da koriste savremene metode koje će im pomoći da pristupe i da rade sa porodicama koje se susreću sa izazovima, pri čemu je multisktorski pristup veoma značajan.
  6. S tim u vezi, potrebno je uskladiti zakonske propise, napraviti adekvatan sistem zaštite, obezbijediti potrebna finansijska sredstva, ojačati institucije u cilju davanja podrške zdravoj tradicionalnoj porodici.
  7. Sistem društvenih vrijednosti, a posebno dostojanstvo, ljubav, iskrenost, solidarnost, odgovornost, tolerancija, patriotizam, pravda, moraju naći svoje mjesto u našem društvu, ali se i vratiti u punom kapacitetu u naše porodice i zbog toga je veoma važno da roditelji ličnim primjerom odgajaju djecu u tradicionalnom hrišćanskom duhu.