Održan 7. Međunarodni naučni skup na temu Usaglašavanja pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije

Istraživački centar Banja Luka (Think Tank Banja Luka) u saradnji sa svojim akademskim partnerima iz zemlje i regiona – Institutom za uporedno pravo iz Beograda i Fridrih Ebert Fondacijom iz Sarajeva organizovao je VII. Međunarodni naučni skup na temi: „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“.

Konferencija je održana u Hotelu „Bosna “ u Banjoj Luci, 26. maja 2023. godine.

Imajući u vidu činjenicu da je BiH dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koji je jedan od koraka u procesu pristupanja EU i koji prethodi otvaranju pregovora o pristupanju, na konferenciji je raspravljano o trenutnom stanju u procesu pristupanja Evropskoj uniji i obavezama koje proizilaze iz tog procesa u polju usaglašavanja domaćih pravnih standarda sa EU akijem. Konkretne teme naučnog skupa su se odnosile na pojedina Pregovaračka poglavlja u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.

Za ovogodišnju konferenciju prijavljeno je 20 referata, deset od strane domaćih autora i deset autora iz inostranstva.

Na konferenciji su učestvovati predstavnici akademske zajednice i pravosudnih institucija iz šest zemalja: Mađarske, Rumunije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i BiH.

Referati koji su izloženi govorili na teme: Regulisanje nadzora nad nabavkom i posjedovanjem oružja u zakonodavstvu EU; Zaštita finansijskih interesa Evropske unije; Poštovanje ljudskih prava u BiH: izazovi na putu do članstva u EU; Pravo na slobodu kretanja – kada su interesi pojedinca i društva suprotstavljeni?; Posebne obaveze i njihova primjena u krivičnim postupcima prema maloljetnicima; Djeca kao učinioci i žrtve krivičnih djela u evropskom zakonodavstvu i krivičnom pravu Srbije; Pravni okvir zaštite od uznemiravanja na radu u Republici Srpskoj; Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – trenutne procjene i novi strateški okvir u Republici Srpskoj i BiH; Zaštita kritične infrastrukture – komparacija BiH i zemalja okruženja i dr.