Održana IV. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „USAGLAŠAVANJE PRAVNE REGULATIVE SA PRAVNIM TEKOVINAMA (ACQUIS COMMUNAUTAIRE) EVROPSKE UNIJE“ – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih –

Istraživački centar Banja Luka (Think Tank Banja Luka) u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda (Institute of Comparative Law Belgrade) organizovao je IV. Međunarodni naučni skup na temi:Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“.

Cilj skupa bio je da ukaže na pravne, političke, ekonomske, monetarne, bezbjednosne, odbrambene i druge obaveze koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji, kao i da doprinese izgradnji stabilnih institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava.

Ukupno je 43 autora i koautora koji su napisali rad za ovogodišnju konferenciju, a oni su predstavnici akademske zajednice, sistema krivičnog pravosuđa, agencija za provođenje zakona, vladinog i nevladinog sektora iz sedam zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Panel 1

Plenarna predavanja

Moderatori:

Prof. dr Miodrag Romić

Dr Gojko Pavlović

 

Prof. dr Ljubinko Mitrović, Ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Dr Gojko Pavlović, Istraživački centar Banja Luka

STANDARDI U POSTUPANJIMA ORGANA BEZBJEDNOSTI, S CILJEM POŠTOVANJA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

Prof. dr Zoran Pavlović, Zaštitinik građana – Pokrajinski ombudsman, Srbija

MEDIJSKE PERCEPCIJE O KRIVIČNIM DJELIMA SA ELEMENTIMA NASILJA NAD TRUDNICAMA

Ivan Šelih, Ombudsman za ljudska prava, Slovenija

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS V VLOGI DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA MEHANIZMA

 Panel 2

Moderatori:

Prof. dr Ljubinko Mitrović

Dr Gojko Pavlović

Mr Đorđe Tomić

Akademik prof. dr Miodrag Simović, prof. dr Vladimir Simović, prof. dr Marina Simović: ZAŠTITA SVJEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Dragan Jovašević (Srbija): SPREČAVANJE I SUZBIJANJE PRANJA NOVCA – MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVO BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr Gál István László (Mađarska): THE 2018/843 EU DIRECTIVE ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING AND IT’S CORRELATION TO THE CRIMINAL LAW PREVENTION OF THE STOCK MARKETS

Prof. dr Velimir Rakočević (Crna Gora): SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINASIRANJA TERORIZMA U CRNOJ GORI

Prof. dr Tunjica Petrašević, doc. dr Dunja Duić (Hrvatska): PRIMJENA PRAVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ – ISKUSTVO PRVIH PET GODINA ČLANSTVA

Prof. dr Vladimir Čolović (Srbija): MEDIJACIJA U GRAĐANSKIM SPOROVIMA U PRAVU EU

Prof. dr Elek Balázs (Mađarska): HARMONIZATION OF CRIMINAL LAW IN THE EUROPEAN UNION

Prof. dr Tatjana Gerginova (Makedonija): THE ROLE OF INTELLIGENCE SERVICE IN THE REALIZATION OF NATIONAL SECURITY

Doc. dr Nikolina Grbić Pavlović: STANDARDI CYBER BEZBJEDNOSTI U EVROPSKOJ UNIJI

Dr Tomislav Dagen (Hrvatska): ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI – PRAVNOPOLITIČKI/SIGURNOSNI IZAZOV RASTUĆE EKONOMSKE MIGRACIJE

Panel 3

Moderatori:

Prof. dr Miodrag Romić

Dr Gojko Pavlović

Mr Đorđe Tomić

Prof. dr Veljko Ikanović, doc. dr Tamara Marić: PRAVNA PRIRODA AMNESTIJE U ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

Prof. dr Azra Adžajlić-Dedović, prof. dr Muhamed Budimlić: NASILJE U PORODICI U BOSNI I HERCEGOVINI – VIKTIMOLOŠKI ASPEKT

Doc. dr Ana Đanić-Čeko (Hrvatska): ORGANIZACIJA UPRAVNOG SUDSTVA S NAGLASKOM NA VIŠESTUPNJEVITOST I PRAVO NA ŽALBU U UPRAVNOM SPORU – ANALIZA SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

Doc. dr Samir Rizvo, prof. dr Azra Adžajlić-Dedović: ULOGA I ZNAČAJ VIKTIMOLOGIJE U OSTVARIVANJU ŽENSKIH PRAVA I ZAŠTITI ŽENA ŽRTAVA NASILJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Dr Mario Reljanović (Srbija): ZNAČAJ ANTIDISKRIMINACIONIH MERA U OBLASTI RADA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA REPUBLIKE SRBIJE SA EU U OKVIRU POGLAVLJA 19 I 23

Mr Srđan Forca, Aleksandar Forca: OPŠTA PRAVILA O ODMJERAVANJU KAZNE U KRIVIČNOPRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

Mr Željko Zorić, Mr Dragana Kosić: NORMATIVNO PRAVNO UREĐENJE CIVILNE  ZAŠTITE  U  BOSNI  I  HERCEGOVINI

Maria Bakonyi (Mađarska): ZABRANA MUČENJA KAO IUS COGENS I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Petko Bijeljanin: SUDSKI NADZOR I KONTROLA NAD PRIMJENOM POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI U BOSNI I HERCEGOVINI

Vladimir Miletić (Srbija): SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA – EVROPSKI STANDARDI I PRAVO SRBIJE

Bojan Jovcevski, Doc. dr Gojko Šetka, Stefan Dimovski, Martina Savovska (BiH-Makedonija): PARTIES IN ARBITRATION PROCEDURE

Zorica Šipovac (Srbija): PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – PRIKAZ
ODNOSA SRBIJE I BIH – USKRAĆIVANJE PRAVA NA SLOBODU UGOVARANJA OVOG
OSIGURANJA I KRETANJA, TE KRŠENJE PRAVNIH PROPISA USLED POSTOJANJA DVOJNOG DRŽAVLJANSTVA